Orbit

【竞赛】恭贺范子谦、袁子竣同学参加 2018 Make NTU 台大电机创客松荣获南亚企业创新奖

  • 2018-05-11
  • 伍 姜燕

恭喜本系机械二甲 范子谦、机械三甲 袁子竣
与电机系电机一甲 邹秉宏、电机二乙 颜铭宏
参加 2018 Make NTU 台大电机创客松荣获南亚企业创新奖

 
连结
This is an image