Orbit

年度 2014
論文名稱 Yi-Ta Wang, Wan-Yu Ting and Chin-Tsan Wang(2014年10月)。Bismuth platinum electrodes in microbial fuel cells for technical feasibility。中國機械工程學會第31屆全國學術研討會暨103年度年會與科技部機械固力、熱流及能源學門聯合成果發表會,台灣,台中市。科技部:103-2221-E-197-024。
語言 中文