Orbit

年度 2014
論文名稱 Yuh-Chung Hu, Wei-Li Hsu, Yi-Ta Wang, Cheng-Tao Ho and Pei-Zen Chang (2014, Apr). Enhance the Pyroelectricity of Polyvinylidene Fluoride by Graphene-Oxide Doping. Sensors.(SCI)
語言 中文