Orbit

年度 2010
全部作者 Chin-Tsan Wang, Kuo-Yi Huang, David T.W. Lin, Wei-Chia Liao, Hua-Wei Lin, Yuh-Chung Hu*
論文名稱 "A Flexible Proximity Sensor Fully Fabricated by Inkjet Printing,” Sensors, 10(5), 5054-5062. (SCI impact factor 1.98)
發表日期 2010-05-01
檔案
  • 404_fe88df2b.pdf