Orbit

年度 2010
全部作者 Jing-Long Han, Chin-Tsan Wang, Yuh-Chung Hu, Ying Liu, Wen-Ming Chen, Chang-Tang Chang, Hui-Zhong Xu, Bor-Yann Chen
論文名稱 “Exporing Power Generation of Single-Chamber Microbial Fuel Cell Using Mixed and Pure Cultures,” Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 41(5), 606-611 (2010). (SCI)
發表日期 2010-10-01